Fra Ivica Majstorović
Fra Ivica MajstorovicFra Ivica je rođen 24. listopada 1974. u Imotskom. Osnovnu školu je završio u Drinovcima, a klasičnu gimnaziju pohađao je u Visokom i Sinju. U Franjevački red stupio je 1993. na Humcu. Filozofsko-teološki studij završio je  u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu god. 1999. U SAD je stigao 17. studenog 1999. Pastoralnu godinu proveo je u župi sv. Jeronima u Chicagu i tu je zaređen za svećenika 7.svibnja 2000. Od rujna 2000. do rujna 2001 bio je župni pomoćnik u župi sv. Franje u WIndsoru.  Početkom rujna 2001. godine odlazi za župnog pomoćnika u župu sv. Ćirila i Metoda, New York.  U lipnju 2002. fra Ivica je imenovan župnim upraviteljem župe sv. Ćirila i Metoda, a polovicom 2003. godine postaje župnikom.  U kolovozu 2006. dolazi u Chicago i preuzima župu Bl. Alojzija Stepinca na sjeveru Chicaga, koju su prije vodili dominikanci. Fra Ivica preuzima župu sv. Jeronima u siječnju 2013.

 

 

Franjevci