Fra Ljubo (Branimir) Lebo
Fra LeboFra Ljubo je rođen 3. listopada 1958. u Otoku kod Vinkovaca. Osnovnu školu završio je u Posušju, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom.  U Franjevački red stupio je 15. srpnja 1977. na Humcu. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu, Zagrebu i Jeruzalemu, gdje je postigao i akademski stupanj magistra teologije na Studium Biblicum Franciscanum (1987.).  U Ameriku je stigao 16. travnja 1987., te je iste godine imenovan župnikom župe Sv. Marka u Sudburyju.  Na toj župi ostaje 8 godina, do imenovanja župnikom župe Sv. Nikole Tavelića u Montrealu (1995.).  U rujnu 2001. godine fra Ljubo preuzima dvije župe u Sudburyju: sv. Marka i Presvetoga Trojstva, a od 2006. godine župnik je u Windsoru.

 

 

Franjevci