Fra Robert Galinac
Fra GalinacFra Robert je rođen 4. srpnja 1942. godine u Harrisburgu, PA. U Franjevački red stupio je god. 1959. u Lake Geneva, WI. Školovao se u West Chicagu, IL, gdje je 22. prosinca 1969. zaređen za svećenika. Odmah nakon ređenja poslan je u franjevačku rezidenciju u Gulf Breezeu, gdje je pomagao u pastoralu u američkoj zrakoplovnoj bazi Eglin. Nakon toga godine 1971. odlazi za pomoćnika u Župu Sv. Ante u Sharonu. Iste godine poslan je u Wheaton, IL, gdje je podučavao vjeronauk u St. Francis High School. U Wheatonu ostaje do 1974. Tada ga Zajednica šalje u rezidenciju Kraljice Mira u Beaver Fallsu, gdje je također predavao u srednjoj školi sve do 1978. godine. Župnikom Župe sv. Ante u Sharonu postaje 1978. godine. Tri godine kasnije, 1981., ponovno se vraća u Beaver Falls za predsjednika rezidencije i predavača na obližnjoj srednjoj školi. Nakon toga fra Robert se vraća u pastoralni rad. Godine 1986. imenovan je župnim pomoćnikom u Župi Srca Isusova u Milwaukeeju (1986.-1987.), a onda župnikom u sljedećim župama: Sv. Ante u Sharonu (1987.-1989.), Presvetog Trojstva u Ambridgeu (1989.-1994.), Sv. Josipa u Bethlehemu, (1994.-1997.), te Sv. Augustina u West Allisu (od 1999. do 2000.). 

Fra Robert je boravio dvije godine kao bolnički kapelan u bolnici Sv. Franje u Greenvilleu, SC (1997.-1999.). Od 2002. do 2007. bio je župni pomoćnik u župi sv. Josipa u St. Louisu. Od 2007. godine radi kao vojni kapelan američkih marinaca (Marine Corps Air Station) u Beaufort, South Carolina.   Osim navedenih službi bio je i vijećnik Kustodije od 1982. do 1985. godine.  

 

Franjevci