Fra Dražan Boras

Fra BorasFra Dražan je rođen 17. ožujka 1982. u Mostaru. Pučku školu pohađa u Vitini (1988.-1996), a srednju u Ljubuškom (1996.-2000.). U Franjevački red je stupio 11. kolovoza 2001. Filozofiju i teologiju je studirao u Zagrebu i Sarajevu, gdje je i diplomirao 2009. godine. Za svećenika je zaređen 12. srpnja 2009. godine u Tomislavgradu.

Fra Dražan je obavljao službu župnog vikara na Humcu (2009. do 2011.), a godine 2011. dolazi u Kustodiju gdje je kao župni vikar radio u župi Sv. Franje u Windsoru. Od listopada 2011. župni je pomoćnik u New Yorku, gdje i sada radi.

 

 

Franjevci